U bent niet ingelogd. Log in of meld u aan om aan de slag te gaan!

Welkom op Stichting Psyquin, de interactieve zelfhulpwebsite die mensen sterker maakt. Wanneer u al een account heeft, kunt u hierboven inloggen. Nieuwe gebruikers kunnen zich aanmelden. Een account bij Stichting Psyquin is gratis.

Algemene voorwaarden Stichting Psyquin.

Versie 1.2 - 1 januari 2013

Download deze voorwaarden als .pdf bestand.

Artikel 1. Definities.

 1. Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op het gebruik van de website www.psyquin.nl, verder Website te noemen.
 2. Op de Website biedt Stichting Psyquin digitale zelfhulptrajecten aan. Deze zelfhulptrajecten zullen verder 'Product(en)' genoemd worden.
 3. Alle andere functionaliteit van de Website wordt verder 'Diensten' genoemd.
 4. Een bezoeker van de Website en/of afnemer van Diensten en Producten wordt verder 'Gebruiker' genoemd.
 5. Een Gebruiker die een Product koopt op de Website koopt het persoonlijke recht om gebruik te maken van de online software die Gebruiker in staat stelt het betreffende zelfhulptraject éénmalig te doorlopen. We noemen het kopen van dit recht verder 'Afname'.
 6. Onder 'Levering' verstaan wij het verlenen van toegang aan Gebruiker tot het Afgenomen zelfhulptraject.
 7. Stichting Psyquin beschouwt een Product als 'Ongebruikt' indien Gebruiker geen enkele pagina van het Product bekeken heeft.
 8. Stichting Psyquin beschouwt een Product als 'Beperkt Gebruikt' indien minder dan 10% van het Product doorlopen is. Stichting Psyquin meet dit verbruik aan de hand van het aantal bekeken pagina's ten opzichte van het totaal aantal pagina's in het Product.
 9. Onder 'Retourneren' verstaan wij het intrekken van het via Afname verkregen recht.

Artikel 2. Algemeen.

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere (vorm van) Producten, Diensten, aanbiedingen, offertes en overeenkomsten tussen Stichting Psyquin en Gebruiker, behalve als Stichting Psyquin en Gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk hiervan afgeweken zijn.
 2. Stichting Psyquin kan voor het aanbieden van Diensten en Producten gebruik maken van dienstverlening en producten van derden. In dat geval zijn deze voorwaarden ook volledig van toepassing.
 3. Eventuele voorwaarden gesteld door Gebruiker worden uitdrukkelijk niet aanvaard.
 4. Indien één of meerdere van de bepalingen in deze voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijven alle overige voorwaarden volledig van toepassing. Stichting Psyquin en Gebruiker zullen vervolgens in overleg treden om vervangende bepalingen op te stellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen gehandhaafd blijft.
 5. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van bepalingen in deze algemene voorwaarden, dan dient de situatie beoordeeld te worden 'naar de geest' van deze bepalingen.
 6. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet beschreven is in deze algemene voorwaarden, dan dient die situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3. Verplichtingen van Stichting Psyquin

 1. Stichting Psyquin spant zich in om Producten en Diensten te ontwikkelen volgens de meest recente psychologische inzichten en wetenschap.
 2. Stichting Psyquin springt zeer zorgvuldig om met persoonlijke gegevens zoals verstrekt door Gebruiker. Zonder uitdrukkelijke toestemming (van Gebruiker) zal Stichting Psyquin geen persoonlijke gegevens van Gebruiker aan derden verstrekken.
 3. Stichting Psyquin kan geen onbelemmerde toegang tot de Website garanderen. Ook kan Stichting Psyquin niet garanderen dat te allen tijde gebruikt gemaakt kan worden van Producten en Diensten. Stichting Psyquin streeft ernaar om storingen en beperkingen zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Artikel 4. Verplichtingen van Gebruiker

 1. De Diensten van Stichting Psyquin zijn een aanvulling op de reguliere gezondheidszorg (zoals bijvoorbeeld de huisarts, specialist, behandelaar, psycholoog of psychiater). Producten en Diensten van Stichting Psyquin kunnen door Gebruiker nooit beschouwd worden als een vervanging voor deze reguliere zorg.
 2. Indien Gebruiker onder behandeling staat van een arts, medisch specialist, psycholoog, psychiater of andere behandelaar bespreekt Gebruiker het gebruik van Website, Producten en Diensten met deze behandelaar. Dit om er zeker van te zijn dat Producten en Diensten op geen enkele manier het behandelproces van Gebruiker negatief beïnvloeden.
 3. Indien Gebruiker op enig moment lichamelijke of psychische klachten ervaart of een verergering van bestaande klachten ervaart stopt Gebruiker direct met het gebruik van Producten en Diensten en overlegt gebruiker eerst met een specialist in de reguliere gezondheidszorg voordat eventueel verder wordt gegaan.
 4. Gebruiker draagt zelf zorg voor de afname en aanschaf van alle apparatuur, programmatuur en dienstverlening die nodig is voor het gebruik van de Producten en Diensten en het bezoeken van de Website.

Artikel 5. Levering; leveringstermijn; prijzen; prijsveranderingen; aanbiedingen

 1. Voordat Stichting Psyquin tot Levering over kan gaan dient Gebruiker eerst een account aan te maken op Website. Stichting Psyquin rekent geen vergoeding voor het aanmaken of onderhouden van dit account.
 2. Het door Levering verkregen recht is persoonlijk en gekoppeld aan het account van Gebruiker. Dit recht is niet overdraagbaar aan derden.
 3. Bij een online betaling streeft Stichting Psyquin naar Levering binnen 20 minuten na ontvangst van de betaling.
 4. Bij ander vormen van betaling streeft Stichting Psyquin naar Levering binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling.
 5. Stichting Psyquin zal uiterlijk 30 kalenderdagen na ontvangst van de betaling van Gebruiker overgaan tot de Levering.
 6. Alle op Website vermelde prijzen zijn inclusief 21% Btw en inclusief eventuele bijkomende kosten, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 7. In geval van een online betaling is de prijs die Gebruiker betaald heeft voor het Product bindend. Bij eventuele tussentijdse prijswijzigingen zal Stichting Psyquin Gebruiker niet laten bijbetalen. Omgekeerd heeft gebruiker geen recht op restitutie indien Stichting Psyquin tussentijds de prijs verlaagd.
 8. Bij betaling op een andere manier dan online (bijvoorbeeld via banktransactie) stuurt Stichting Psyquin gebruiker een e-mail met betaalgegevens. Het in deze e-mail vermelde bedrag is bindend. Bij eventuele tussentijdse prijswijzigingen zal Stichting Psyquin Gebruiker niet laten bijbetalen. Omgekeerd heeft gebruiker geen recht op restitutie indien Stichting Psyquin tussentijds de prijs van Producten of Diensten verlaagt.
 9. Eventuele aanbiedingen zijn geldig totdat Stichting Psyquin deze weer intrekt.

Artikel 6. Retourrecht; ruilen

 1. Een Ongebruikt Product (zie: 1.7) binnen 14 kalenderdagen na Levering Geretourneerd worden. U ontvangt van Stichting Psyquin het aankoopbedrag retour.
 2. Een Beperkt Gebruikt Product (zie: 1.8) kan binnen 14 kalenderdagen na Levering Geretourneerd worden. U ontvangt van Stichting Psyquin het aankoopbedrag retour.
 3. Een Ongebruikt of Beperkt Gebruikt Product kan geruild worden voor een ander Product ter waarde van het oorspronkelijke aankoopbedrag. Indien de prijs van het nieuwe Product hoger is dan de aankoopwaarde van het Geretourneerde product dient Gebruiker bij te betalen. Indien de prijs van het nieuwe Product lager is dan de aankoopwaarde van het Geretourneerde product zal Stichting Psyquin het verschil terug betalen.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

 1. Indien Stichting Psyquin aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit Artikel is opgenomen.
 2. Stichting Psyquin zal haar Producten en Diensten naar beste kunnen ontwikkelen en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Psyquin kan worden verwacht. Indien Gebruiker aantoont dat hij of zij schade heeft geleden door een fout van Psyquin die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, dan kan Psyquin aansprakelijk worden gesteld voor alleen de directe schade, tot een maximum van, €750,00.
 3. Stichting Psyquin kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld indien Gebruiker niet heeft voldaan aan de bepalingen uit artikel 4.
 4. Stichting Psyquin is niet aansprakelijk voor enige schade aan elektronische apparatuur of programmatuur van Gebruiker of derden, opgelopen tijdens het gebruik van Website, Producten of Diensten.
 5. Stichting Psyquin is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet bereikbaar zijn van, of onjuist functioneren van, Website, Producten of Diensten.

De kracht van Psyquin
Psyquin is de eerste interactieve zelfhulpwebsite in Nederland. Hier kunt u zelfstandig, individueel en anoniem werken aan het vinden van oplossingen voor psychische klachten en gedragsproblemen. De zelfhulpmodules van Psyquin zijn uniek, omdat zij begeleid worden door een digitale e-coach in plaats van een 'echte' psycholoog.

Volledig anoniem
Psyquin zal uw persoonlijke gegevens niet doorverkopen of verstrekken aan derden. Verder werken we volgens de richtlijnen en beroepscode van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP). Hierdoor zijn wij onder andere verplicht tot geheimhouding. Alle gegevens die worden ingevuld op de website worden vertrouwelijk behandeld en kunnen zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming niet aan derden worden verstrekt.
Lees ook onze privacy policy...

Overzicht van de modules
Betaal veilig met iDeal en begin vandaag nog! In het Moduleoverzicht vindt u informatie over onze modules.

Module: Greep op Faalangst

Module: Minder Piekeren

Module: Beter Slapen


Volg Psyquin op Twitter